ระบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์
คำแนะนำ

1. การระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ป้อนเฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามเว้นวรรคหรือแทรกเครื่องหมายใดๆ ระหว่างตัวเลข
2. การระบุวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2561 ให้ป้อน 14032561 เป็นต้น